top of page

اسناد زیر مطابق با بخش 4629.5 کد رفاه و مؤسسات پست شده است:

شفافیت

اسناد زیر مطابق با بخش 4629.5 کد رفاه و مؤسسات پست شده است

1. حسابرسی مستقل مرکز منطقه ای سن دیگو

سال مالی 2019-20حسابرسی / فرم IRS 990

سال مالی 2018-19حسابرسی /فرم IRS 990

سال مالی 18-2017حسابرسی /فرم IRS 990

سال مالی 2016-17حسابرسی فرم IRS 990
سال مالی 2015-16حسابرسی فرم IRS 990
سال مالی 2014-15حسابرسی فرم IRS 990
سال مالی 2013-14حسابرسی فرم IRS 990
سال مالی 2012-13حسابرسیفرم IRS 990
سال مالی 2011-12حسابرسی فرم IRS 990
سال مالی 2010-11حسابرسی فرم IRS 990
سال مالی 2010    _cc781905-5cde-3194-bb35c-15حسابرسی فرم IRS 990

10. HCBS Waiver Prog Review

11. شفافیت و سیاست اطلاعات عمومی

سیاست شفافیت و اطلاعات عمومی

COI Reports

دپارتمان خدمات توسعه، سیاست‌ها و رویه‌هایی را برای توسعه پیشنهادهای بودجه سالانه طرح استقرار جامعه (CPP) و طرح توسعه منابع جامعه (CRDP) توسط مراکز منطقه ای ایجاد کرده است.  موارد زیر برای پیشنهاد بودجه 2022/2023 در مورد اینکه چه خدماتی باید رتبه بندی اولویت داشته باشند از 1-9 

(1 اولویت - 9 کمترین اولویت)

  1. تیم های بحران سیار و/یا خدمات را در بر می گیرند

  2. گزینه های مسکونی تخصصی برای نوجوانان یا بزرگسالان با نیازهای منحصر به فرد پزشکی و/یا خدمات چالش برانگیز

  3. مسکن ارزان قیمت

  4. استخدام

  5. هنگامی که منابع عمومی قادر به پاسخگویی به نیازهای فردی نباشند، خدمات بهداشت روان پشتیبانی می شود

  6. خدمات مداخله اولیه

  7. خدمات روزانه برای افراد با نیازهای رفتاری/پزشکی پیچیده

  8. حمل و نقل

  9. خدمات برای افراد با دخالت پزشکی قانونی

Community Service
bottom of page