top of page

درخواست برای سیاست پیشنهاد

اطلاعیه مهم:

اخطارهای آینده درخواست پیشنهاد (RFP) فقط از طریق ایمیل ارائه می شود. اگر نیاز به اضافه شدن به لیست RFP دارید،

می توانید آدرس ایمیل خود را به مری بایر (خدمات جامعه) ارسال کنید .

bottom of page