top of page

خرید خدمات - گزارش

در ژوئن 2012، قانون Lanterman اصلاح شد و مراکز منطقه ای را ملزم کرد تا با اداره خدمات توسعه کالیفرنیا برای جمع آوری و ارسال داده های زیر مربوط به مجوز، استفاده و هزینه های خرید خدمات (POS) برای هر مرکز منطقه ای همکاری کنند.

bottom of page