top of page

طرح توسعه منابع جامعه

دپارتمان خدمات انکشافی خط مشی ها و رویه هایی را برای توسعه پیشنهادهای بودجه سالانه طرح قرار دادن جامعه (CPP) و طرح توسعه منابع جامعه (CRDP) توسط مراکز منطقه ای ایجاد کرده است. موارد زیر برای پیشنهاد بودجه 2023/2024 در مورد اینکه چه خدماتی باید در اولویت رتبه بندی از 1 تا 9 باشد جمع آوری شده است.

(1 اولویت - 9 کمترین اولویت)

را

  1. گزینه های مسکونی تخصصی برای نوجوانان یا بزرگسالان با نیازهای منحصر به فرد پزشکی و/یا خدمات چالش برانگیز

  2. مسکن ارزان قیمت

  3. هنگامی که منابع عمومی قادر به پاسخگویی به نیازهای فردی نباشند، خدمات بهداشت روان پشتیبانی می شود

  4. تیم های بحران سیار و/یا خدمات را در بر می گیرند

  5. خدمات مداخله اولیه

  6. استخدام

  7. خدمات روزانه برای افراد با نیازهای رفتاری/پزشکی پیچیده

  8. حمل و نقل

  9. خدمات برای افراد با دخالت پزشکی قانونی

bottom of page