top of page
Hand Massage

Mental Health Services Act

Ang Mental Health Services Act (MHSA), na inaprubahan ng mga botante noong Nobyembre 2004, ay naglalaan ng mga pondo upang tulungan ang mga county at ahensya ng estado sa pagtugon sa lahat ng mga responsibilidad ng MHSA. Ang Department of Developmental Services (DDS) ay nagbigay ng ___ milyon na pondo sa mga sentrong pangrehiyon upang bumuo at magpatupad ng mga makabagong proyekto. Ang timeframe para sa mga proyektong ito ay Hulyo 1, 2023, hanggang Hunyo 30, 2026. Nakatuon ang mga proyekto sa pag-iwas, maagang interbensyon, at paggamot para sa mga bata at adultong consumer na may mga diagnosis sa kalusugan ng isip, at nagbibigay din ng suporta para sa mga pamilya

Edad ng Transisyon Kabataan
Programa sa Kalusugan ng Pag-iisip
(TAYMHP)

ANG TRANSITION AGE YOUTH MENTAL HEALTH PROGRAM (TAYMHP) AY GINAGAWA NG PANGALAN SAN DIEGO SA PARTNERSHIP SA SAN DIEGO REGINAL CENTER SA IMPERIAL COUNTY. ANG ATING PROYEKTO AY PINOPONDOHAN NG MENTAL HEALTH SERVICES ACT (MHSA) SA PARTNERSHIP SA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES.

Ang aming koponan ay tutulong upang matukoy kung ang isang tao ay nahihirapan sa mga alalahanin sa kalusugan ng isip at kumonekta sa mga kinakailangang serbisyo; at magbigay ng mga estratehiya at suporta, kabilang ang pagsama sa mga pulong ng IEP.

SINO ANG KARAPAT-DAPAT PARA SA TRANSITIONS AGE YOUTH MENTAL HEALTH PROJECT?

 • Mga indibidwal na edad 14 hanggang 22

 • Nakatira sa Imperial Valley

 • Hinahain ng San Diego Regional Center

 • Magkaroon ng dalawahang diyagnosis o nasa panganib na magkaroon ng kondisyon sa kalusugan ng isip ngunit walang epektibong pag-access sa mga serbisyo o paggamot sa kalusugan ng isip

PARA SA MGA TANONG, MAKIPAG-UGNAYAN:

Mario Rios,

Tagapamahala ng Programa

Telepono: 760-970-4615

Cell: 760-259-8879     

MarioRios@namisd.org

1503 N Imperial Ave, Suite 205

El Centro, CA 92243

Flyers English Page_2.jpg
MHS Summary

TAYMHP Imperial Valley Project:

 

Ang iminungkahing proyekto ay magbibigay ng karampatang kultura at linguistically Peer Behavior Intervention sa mga taong nasa transition age na edad 14-22 na naninirahan sa Imperial County, may dual diagnosis o nasa panganib na magkaroon ng mental health condition, ay pinaglilingkuran ng San Diego Regional Center at/o ay hindi epektibong nakaka-access ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip o paggamot. 
NAMI San Diego & Ang Imperial Counties ay nakikipagsosyo sa San Diego Regional Center
upang ibigay ang mga pangunahing serbisyong ito. Ang aming bilingual team ay binubuo ng Program Manager, Peer Behavior Interventionist at isang Master's Level Clinician.

Ang TAYMHP Imperial Valley Project ay pinondohan ng Mental Health Services Act (MHSA) sa pakikipagtulungan sa

Department of Developmental Services.

Mga Resulta ng Proyekto ng TAYMHP Imperial Valley:

Ang Transition Age Youth Mental Health Project ay magbibigay ng suporta sa hindi bababa sa 50 indibidwal bawat taon at titiyakin na:

 • 100% sa kanila ay sinusuri ang kanilang risk assessment at kaugnay na kasaysayan sa panahon ng triage team meetings upang suriin ang mga pag-uugali, pag-access sa Mental Health, naaangkop na mga referral para sa mga serbisyo, at/o pagsusuri ng kanilang performance sa paaralan at tahanan

 • 80% ng TAY na tinukoy bilang nangangailangan ng mga serbisyo sa Mental Health ay ire-refer sa kanila.

 • 90% na pagdalo ng isang miyembro ng aming koponan sa mga pagpupulong ng IEP ng paaralan at susuriin ang paglipat, trabaho, at mga layuning pang-edukasyon para sa pagiging epektibo.

Bilang karagdagan, ang aming programa ay:

 • Magbigay ng pagsasanay sa hindi bababa sa 50 provider (mga clinician, propesyonal, at tagapagbigay ng serbisyo) sa mga paksang nauugnay sa dalawahang diyagnosis / mga umiiral na kondisyon sa kalusugan ng isip.

 • Magbigay ng pagsasanay sa hindi bababa sa 50 miyembro ng pamilya, tagapagturo, at miyembro ng komunidad sa mga paksang nauugnay sa mga kapansanan sa pag-unlad at kalusugan ng isip.

 • Pagbutihin, palawakin, at o lumikha ng mas mataas na programang pang-edukasyon para sa mga karera sa gawaing panlipunan, direktang tagapagbigay ng serbisyo, at o agham ng asal.


Ang TAYMHP Imperial Valley Project ay pinondohan ng Mental Health Services Act (MHSA) sa pakikipagtulungan sa

Department of Developmental Services.
 

MHSA Outcomes

Timeline ng TAYMHP Imperial Valley Project:

Taon 1:

 • Sanayin ang mga kawani ng proyekto + 1 propesyonal na aktibidad sa pagpapaunlad

 • Bumuo ng mga materyales sa marketing

 • Ipasanay sa PCT ang lahat ng kawani ng NAMI

 • Magkaroon ng mga taunang pagpupulong sa mas mataas na edukasyon para sa pagpapalawak o pagpapaunlad ng mga programang pang-edukasyon sa SW, DSP, Beh. Science.

 • Quarterly outreach sa SDRC Service Coordinators

 • Magsagawa ng mga intake at patuloy na pagtatasa

 • Magsagawa ng pagsasanay sa 50 propesyonal sa mga paksang nauugnay sa dalawahang pagsusuri/kasamang umiiral na mga kondisyon sa kalusugan ng isip

 • Pagdalo sa mga pagpupulong ng IEP

 • Pagsasanay sa 50 miyembro ng pamilya o miyembro ng komunidad sa kalusugan ng isip at mga umiiral na kondisyon

 • Pangongolekta ng data, pagsusuri at pagbuo ng mga istatistikal na ulat.

 • Mag-recruit at kumuha ng mga tauhan.

Taon 2:

 • Baguhin ang mga materyales sa marketing, kung kinakailangan

 • Ipasanay sa PCT ang lahat ng kawani ng NAMI

 • Magkaroon ng mga taunang pagpupulong sa mas mataas na edukasyon para sa pagpapalawak o pagpapaunlad ng mga programang pang-edukasyon sa SW, DSP, Beh. Science.

 • Quarterly outreach sa SDRC Service Coordinators

 • Magsagawa ng mga intake at patuloy na pagtatasa

 • Magsagawa ng pagsasanay sa 50 propesyonal sa mga paksang nauugnay sa dalawahang pagsusuri/kasamang umiiral na mga kondisyon sa kalusugan ng isip

 • Pagdalo sa mga pagpupulong ng IEP

 • Pagsasanay sa 50 miyembro ng pamilya o miyembro ng komunidad sa kalusugan ng isip at mga umiiral na kondisyon

 • Pangongolekta ng data, pagsusuri at pagbuo ng mga istatistikal na ulat.

Taon 3:

 • Baguhin ang mga materyales sa marketing, kung kinakailangan

 • Ipasanay sa PCT ang lahat ng kawani ng NAMI

 • Magkaroon ng mga taunang pagpupulong sa mas mataas na edukasyon para sa pagpapalawak o pagpapaunlad ng mga programang pang-edukasyon sa SW, DSP, Beh. Science.

 • Quarterly outreach sa SDRC Service Coordinators

 • Magsagawa ng mga intake at patuloy na pagtatasa

 • Magsagawa ng pagsasanay sa 50 propesyonal sa mga paksang nauugnay sa dalawahang pagsusuri/kasamang umiiral na mga kondisyon sa kalusugan ng isip

 • Pagdalo sa mga pagpupulong ng IEP

 • Pagsasanay sa 50 miyembro ng pamilya o miyembro ng komunidad sa kalusugan ng isip at mga umiiral na kondisyon

 • Pangongolekta ng data, pagsusuri at pagbuo ng mga istatistikal na ulat.

Ang TAYMHP Imperial Valley Project ay pinondohan ng Mental Health Services

Act (MHSA) sa pakikipagtulungan sa Department of Developmental Services.

MHSA Timeline
bottom of page